Adatvédelmi tájékoztató és nyilvántartás

Adatvédelmi tájékoztató és nyilvántartás

Adatkezelő:  Kordika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Székhelye: 1101 Budapest, Üllői út 114-116
Elérhetősége:    telefon: 06 1 798-5459,       fax: 06 1 798-5247,       e-mail: info@kordika.hu

 

 A Kordika Kft. (a továbbiakban: adatkezelő) a www.kordika.hu weboldal működtetése során a honlapra látogatók, a honlapon keresztül ajánlatot kérők, hírlevélre feliratkozók (a továbbiakban együttesen: érintett) adatait kezeli.

Az adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez való jogot, éppen ezért jelen adatvédelmi tájékoztatóval kíván eleget tenni az érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogszabályi és etikai kötelezettségének.


1) Az adatkezelés jellege, a tárolt adatok köre

Az adatkezelő weboldala személyes adatok megadása nélkül is látogatható. Vannak azonban olyan szolgáltatások (hírlevélre feliratkozás, ajánlat kérés), amelyeknek teljes körű igénybevételéhez szükséges a látogatók bizonyos személyes adatainak megadása.

 

Az adatkezelő a weboldalon történő ajánlat kérés vagy hírlevélre való feliratkozás során az érintett alábbi adatait kezeli:

·      cégnév (ha a megrendelő nem természetes személy)

·      vezetéknév

·      keresztnév

·      e-mail cím

·      telefonszám

 

A weboldalra látogatás során, a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül az érintett látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – az érintett számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és az érintett IP címe, valamint a belépő és a kilépő oldal URL-je. Fenti adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az adatkezelő a fenti adatokat nem kapcsolja össze más személyes adattal, azokat kizárólag látogatottsági statisztikák elkészítésére használja.


2) Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelés csak és kizárólag az érintett elektronikus úton tett, önkéntes, határozott hozzájáruló nyilatkozata alapján történik. Az érintett önkéntes, elektronikus hozzájárulása az ajánlat kérés vagy a hírlevélre való feliratkozás  előfeltételeként az adatkezelési tájékoztatót megismertem és elfogadom négyzet kipipálásával valósul meg.

  

Az adatkezelő az érintettek faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre vonatkozó adatot, továbbá genetikai, biometrikus és az egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó adatot nem gyűjt és nem kezel.


3) Az adatkezelés célja

Az adatkezelő az érintett által megadott adatokat célhoz kötötten, ajánlat kérés vagy hírlevelére való feliratkozás esetén kizárólag a hírlevél küldése céljából érdekében kezeli.

A hírlevélre feliratkozott érintettek részére elektronikus hírlevelet továbbít, amelyhez nevüket és e-mail címüket használja fel.

Az adatkezelő az érintett adatait harmadik félnek nem adja ki.  

A személyes adatokat az adatkezelő arra kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

A fentieken kívül az adatkezelő által kezelt adatokat adatfeldolgozói minőségben az adatkezelővel szerződésben lévő weblap készítője és egyben üzemeltetője ismerheti meg.


Weblap üzemeltető: PaprikaSoftKft.; Székhely:  8600 Siófok, Aradi Vértenúk útja 36.; Adószám: 23457300-2-14;   Telefonszám: +36 20 414 0284;   E-mail: office@paprikasoft.com


(Hozzáférés a weboldal teljes tartalmához és a levelezőrendszerhez, elvi lehetőség valamennyi személyes adat megismerésére a szerver karbantartási munkálatok, vagy a távoli felügyeleti tevékenységük során. Elsődleges feladatuk a személyes adatok tárolása, valamint a megfelelő biztonsági szint elérésében a segítségnyújtás az adatkezelő részére)


További adatfeldolgozó:

Tárhelyszolgáltató: 3 in 1 Hosting Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A;


Adószám:  22206118-2-13;    Telefonszám : +36 (21) 200 0040;     E-mail: admin@megacp.com


Az adatkezelő más jellegű adattovábbítást vagy adatfeldolgozást a személyes adatokkal nem végez, kivételt képez ez alól, ha hatóság kérésének kell eleget tennie. Az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít személyes adatokat.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását.


4) Jelen adatkezelési tájékoztató jogszabályi háttere

·       Alaptörvény

·       az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)

·       a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

·       az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (GDPR)

·       A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (avtv.)

·       Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény

·       Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény

226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól

 

5) Fogalommeghatározás

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

 

6) Az adatkezelés időtartama

A weboldalra látogatók technikai/informatikai adatait az adatkezelő az érintett visszavonásáig kezeli. Az érintett kérésére az adatkezelő -a technika lehetősége szerint- törli a weboldalra látogató érintett informatikai adatait is.

A honlapon ajánlatot kérő érintettek valamint a hírlevélre feliratkozottak személyes adatait az adatkezelő addig kezeli, amíg az érintett nem kéri adatainak törlését. A hírlevélről való leiratkozással egyidejűleg az adatkezelő az érintett személyes adatait törli nyilvántartásából. 

A fenti törlési kötelezettség terheli az adatkezelő által igénybe vett tárhelyszolgáltatót is.

Az adatkezelő, az ajánlatkérés vagy hírlevélre való feliratkozás során felhasznált hibás vagy érvénytelen adatokat előzetes értesítés nélkül törölheti rendszeréből.


7) Az érintettek jogai

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Az adatkezelő legrövidebb idő alatt, de legfeljebb egy hónapon belül, közérthető formában, kérelemre írásban ad ingyenes tájékoztatást. Az adatkezelő a fenti határidőt indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.


Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti személyes adata helyesbítését, ha az a valóságnak nem felel meg. Adatainak megváltoztatását jelen adatvédelmi tájékoztató végén megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonszámon is kérheti.


Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,ha

·      az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

·      az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;

·      a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik

 

A tiltakozást a legrövidebb időn, de legfeljebb egy hónapon belül megvizsgálja az adatkezelő, a döntésről írásban tájékoztatja az érintettet. Ha a tiltakozás megalapozottsága megállapítható, az adatkezelést az adatkezelő megszünteti, és erről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 

Törléshez való jog

Az érintett kérheti személyes adatai törlését. Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha

·      a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte;

·      a hozzájárulást visszavonják;

·      az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;

·      a személyes adatokat jogellenesen kezelte;

·      a személyes adatokat az adatkezelőre előírt uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

Az érintett adatainak törlését jelen adatvédelmi nyilatkozat végén megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonszámon kérheti.


Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

·      az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;

·      az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és kéri azok felhasználásának korlátozását;

·      az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

·      az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen

Az 1. esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. A 4. esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsájtott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint továbbítsa másik adatkezelőnek.


Jogorvoslathoz való jog

·      Panasztételjoga

Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen az illetékes felügyeleti hatóságnál, ha a megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a hatályos jogszabályi előírásokat. Az érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; +36 (1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu, www.naih.hu) fordulhat.

 

·      Bírósághoz fordulás joga

A Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság jogilag kötelező döntésével szemben minden érintettet megillet a bírósági jogorvoslathoz való jog. Az ügyben a Fővárosi Törvényszék, mint a felügyeleti hatóság székhelye szerint illetékes bíróság az illetékes. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.


Minden érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során megsértették a hatályos jogszabályi előírásokat.

 

Az adatai jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével az adatkezelő által okozott kárt az adatkezelő köteles megtéríteni. Ha az adatkezelő az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a személyiségi jogait megsérti, sérelemdíjat követelhet.


8)Automatizált döntéshozatal

Az adatkezelő automatizált döntéshozatali tevékenységet nem folytat, beleértve a profilalkotást is.


9) Adatvédelmi incidens bejelentése

Adatvédelmi incidens alatt a biztonság olyan sérülését értjük, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatkezelő az adatvédelmi incidenst késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órán belül bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak. Ha a bejelentés 72 órán belül nem történik meg, az adatkezelőnek mellékelni kell a késedelem igazolására szolgáló indokot is.

Az adatkezelő a felügyeleti hatóság ellenőrzése esetére nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket.


10) Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár, az adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az adatkezelőnek nem kell az érintettet értesítenie, amennyiben

·      az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták;

·      az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

·      a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetben az adatkezelő nyilvános közzététel útján tájékoztatja az érintetteket.


11) Hírlevelére való feliratkozással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelő a  hírlevélre feliratkozott érintett e-mail címét, nevét, a feliratkozás dátumát, a feliratkozás IP címét, a feliratkozás megerősítésének időpontját, a megerősítés IP címét, a hírlevél megnyitásokat, a hírlevelekben található linkekre történő kattintásokat tartja nyilván.

Az adatkezelés célja az adatkezelő direkt marketing adatbázisának építése, a hírlevélre feliratkozott érdeklődők értesítése új ajánlatokról, akciókról.

Az adatkezelő az adatokat az érintett kérésére történő törlésig kezeli. Az adatkezelő hírlevelei tartalmaznak egy leiratkozó linket arra az esetre, ha az érintett később mégsem szeretne hírlevelet kapni. A linkre kattintva az érintett azonnal leiratkozhat. A leiratkozással egyidejűleg az adatkezelő törli az érintett adatait.


12) Cookiek alkalmazása

Amennyiben az érintett felkeresi az adatkezelő oldalát, adatkezelő honlapja cookie-kat („sütik"), azaz rövid adatfájlokat helyez el a látogató számítógépén.

Az érintett az „ELFOGADOM” gombra kattintva járulhat hozzá a cookiek alkalmazásához. A cookiek alkalmazását az érintett letilthatja böngészőjének beállításai között.


13) Adatkezelési nyilvántartás

Tekintve, hogy az adatkezelő adatkezelési tevékenysége nem alkalmi jellegű, adatkezelési tevékenységéről nyilvántartást vezet, mely tartalmazza

·      az adatkezelő nevét és elérhetőségét;

·      az adatkezelés célját;

·      az érintettek és a személyes adatok kategóriáinak ismertetését;

·      azon címezettek kategóriáit, akikkel a személyes adatokat közlik

·      személyes adatok harmadik országba történő továbbítására vonatkozó információkat

·      az adatkategóriák törlésére előirányzott határidőt

 

Adatkezelési nyilvántartás vezetési kötelezettség terheli az adatfeldolgozót is, mely tartalmazza

·      az adatfeldolgozó nevét, elérhetőségét

·      az adatkezelő nevét és elérhetőségét, melynek a nevében eljár

·      az egyes adatkezelők nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriáit

·      a személyes adatok harmadik országba történő továbbítását

 

14) Az adatkezelésre és feldolgozásra jogosultak köre

Az érdekeltek személyes adatainak kezelésére az adatkezelő részéről Sasvári Tamás jogosult. Az érintettek személyes adatainak biztonságos tárolásáért, kezeléséért Juhász Gábor felelős.

 

Annak érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az adatkezelő vállalja, hogy 6 hónaponként rendszeres felülvizsgálati ellenőrzést végez.

Amennyiben kérdése lenne az adatkezelő adatvédelmével kapcsolatban, forduljon adatvédelemmel megbízott munkatársunkhoz, aki felvetései vagy panasza esetén szívesen áll rendelkezésére.

 

15) Az adatkezelő elérhetősége:

Kordika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Budapest, Üllői út 114.116.

Mobil: +36 (70) 933-5758

E-mail: info@kordika.hu

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót az érintettek előzetes elektronikus értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az érintettnek a internetes oldal további használatához el kell fogadnia a módosításokat, az adatkezelő által az oldalon biztosított módon.

 

Budapest, 2019. július 01.Lépjen kapcsolatba velünk, kérjen ajánlatot tőlünk. Contact us